Mobilne Centrum Animacji AnimaKids
"Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat.”
Janusz Korczak

Polityka prywatności


Sylwia Izdebska założycielka firmy Mobilne Centrum Animacji AnimaKids Sylwia Izdebska, właściciel serwisu centrumanimakids.pl, dokłada wszelkich starań, aby prywatność Użytkowników była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i prawa Użytkowników.

 1. Definicje

  Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  1. Administrator – Sylwia Izdebska właścicielka firmy Mobilne Centrum Animacji AnimaKids Sylwia Izdebska z siedzibą przy ul. Porzeczkowej 5, 87-100 Toruń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 891-159-7780; Regon: 380818246.
  2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.centrumanimakids.pl.
  3. Użytkownik – każdy podmiot, czyli osoba który korzysta ze Strony.


 2. Dane osobowe

  1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.


 3. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  1. Poprzez serwis centrumanimakids.pl przetwarzamy dane osobowe Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego tj.: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania.
  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania; promocji firmy; nawiązania współpracy oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca, czyli Użytkownik. Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się do wykonania umów o świadczenie usług zawieranych przez korzystanie z serwisu centrumanimakids.pl, dopasowywanie usług do potrzeb Użytkownika, analizowanie i udoskonalenie usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa usług.
  3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  4. W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę centrumanimakids.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.
  5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są także w celu wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT.


 4. Okres przetwarzania danych osobowych

  Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z naszych usług, nie przetwarzamy danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.


 5. Prawa przysługujące Użytkownikowi

  1. prawo dostępu do danych

   W każdej chwili Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora informacji o tym, czy i które dane osobowe są przechowywane, w tym uzyskania kopii danych.

  2. prawo do sprostowania danych

   Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

  3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

   Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez Administratora. Jeżeli Użytkownik zażąda usunięcia danych, które są niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usług, wówczas usunięcie danych skutkować będzie rozwiązaniem tej umowy. Administrator w takim wypadku nie będzie już świadczyć usług, ponieważ nie będzie już mógł przetwarzać danych, w tym nie będzie mógł ich przechowywać.

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

   Użytkownik ma prawo zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
   • jeśli zgłosi, że jego dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
   • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy Użytkownik może nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania swoich danych osobowych,
   • jeśli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

  5. prawo do przenoszenia

   W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika w sposób zautomatyzowany, na podstawie jego zgody lub zawartej umowy, Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi.

  6. prawo do sprzeciwu

   Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Użytkownika przetwarzanych na postawie uzasadnionego interesu, chyba że znajdzie się zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które będzie nadrzędne wobec interesu lub prawa Użytkownika; albo z powodu roszczeń prawnych.

  7. prawo do cofnięcia zgody

   Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie jego zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. prawo do wniesienia skargi

   Jeśli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe w niewłaściwy sposób, może się z nim skontaktować. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

   Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@centrumanimakids.pl.

   Jeżeli występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.


 6. Wymóg podania danych

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz Użytkownika uniemożliwi ich świadczenie.


 7. Inne technologie

  Administrator korzysta z funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).


 8. Wykorzystywanie danych

  W ramach serwisu centrumanimakids.pl będzie znajdować się przycisk, kierujący do usług innej firmy, tj.: wtyczka portalu społecznościowego Facebook. Funkcja ta może gromadzić pewne informacje o odwiedzających stronę internetową. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatora sieci Facebook i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.


 9. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych

  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Zobowiązujemy się do:

  1. przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wdrożoną Polityką Prywatności,
  2. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  4. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami prawa.


 10. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj.:

   1. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Mobilnego Centrum Animacji AnimaKids Sylwia Izdebska;
   2. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem.


 11. Uaktualnienia Polityki Prywatności

  W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej Stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z danych osobowych lub praw Użytkowników.


 12. Logi serwera

  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Animacje
Urodziny
Uroczystości
Eventy firmowe
Warsztaty dla dzieci
Pozostałe
"Dzieci są skarbem tego świata,
dlatego robimy wszystko by wspierać je w rozwoju."